QMC Bogdan Zajączkowski

Oferta

Firma QMC Bogdan Zajączkowski zajmuje się doradztwem i szkoleniami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, w szczególności w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki jakości.

SQAS ma na celu zbadanie poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych w obrocie produktami chemicznymi przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.

Wynikiem oceny SQAS nie jest certyfikacja, lecz szczegółowy raport zawierający informacje, niezbędne dla firm chemicznych w procesie decyzyjnym w zakresie wyboru partnera logistycznego.

Moduły SQAS

SQAS Transport Service -dla firm transportowych i spedycyjnych.

SQAS Tank Cleaning – dla myjni cystern. Ocena SQAS jest niezbędnym krokiem do uzyskania prawa wystawiania Dokumentu Mycia EFTCO (ECD).

SQAS Warehouse – dla firm świadczących usługi magazynowe.

SQAS Rail – operatorów i spedytorów kolejowych. 

SQAS / ESAD – dla dystrybutorów chemicznych.

Myjnie certyfikowane przez ENFIT spełniają wysokie standardy ENFIT HQF w zakresie jakości i optymalizacji energetyczne. Jako dowód wysokiej jakości mycia wystawiają one międzynarodowy CERTYFIKAT MYCIA ENFIT oraz Kosher i Halal.
Zadaniem firmy QMC Bogdan Zajączkowski jest wszechstronne przygotowanie i doprowadzenie Państwa Firmy do uzyskania Certyfikatu zgodności z międzynarodową normą ISO 9001 poprzez opracowanie i wdrożenie w pełni dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta i funkcjonalnego Systemu Zarządzania Jakością.
Wdrożenie tego systemu umożliwia rozpoznanie i kontroli wpływu, jaki firma wywiera na środowisko naturalne, ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnia zachowanie zgodności z odpowiednimi regulacjami prawnymi krajowymi i międzynarodowymi.

Wdrożenie Systemu ISO 45001 umożliwia przedsiębiorstwom opracowanie i realizację optymalnej polityki BHP. Ma na celu minimalizację szkodliwego oddziaływania środowiska pracy na człowieka, zabezpieczenie pracowników przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi.

Proponujemy wdrożenie Systemu osobno lub jako część Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

WSK to zbiór regulacji dotyczących przedsiębiorstw realizujących obrót z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym oraz tzw. produktami podwójnego zastosowania

System WSK jest ukierunkowany na zapobieganie transakcjom naruszającym prawo w międzynarodowym obrocie wyrobami o znaczeniu strategicznym.

Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować WSK.

Publikacje AQAP stanowią uzupełnienie i rozszerzenie wymagań zawartych w Normie ISO 9001. Dokumenty te są zbiorem wymagań jakościowych, jakie powinny być umieszczane przez zamawiającego w kontraktach zawieranych z przedsiębiorstwami realizującymi dostawy / usługi dla wojska. Publikacje standaryzacyjne AQAP określają wymagania dla systemu jakości ukierunkowanego na pełną odpowiedzialność wszystkich zaangażowanych stron za jakość wyrobu / usługi i mają zapewnić dostarczanie na potrzeby wojska bezpiecznych i niezawodnych wyrobów.